انتشار قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

انتشار قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

به گزارش انکو، متن این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

ماده1ـ یک تبصره به عنوان تبصره (2) به بند «الف» ماده (2) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395/9/14 به شرح زیر الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (1) اصلاح می شود:

تبصره2ـ به کار بردن عنوان «مدرسه» به هر شکلی فقط برای واحدهای آموزشی و پرورشی که بر اساس شرایط و مقررات وزارت آموزش و پرورش به صورت دولتی یا غیردولتی تاسیس و اداره می شوند و آموزش های رسمی را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ارایه می دهند، مجاز است. موسسه ها و مراکزی که بدون رعایت این شرایط از عنوان مدرسه استفاده می کنند، به استثنای مدارس حوزه های علمیه و موسساتی که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از عنوان مدرسه استفاده می کنند، مکلفند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون واژه «مدرسه» را از عنوان خود حذف نمایند.

متخلفان از این حکم، مشمول «قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود، مصوب 1372/10/7» می گردند.

ماده2ـ تبصره (2) بند «پ» ماده (2) قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره2ـ ارایه برنامه و تدوین محتوا، تعیین شاخصه های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استانداردهای فضا و تجهیزات، شایستگی های منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، کودکستان ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان که با هر عنوان دیگری مسوولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد تا شش سال تمام را عهده دار هس تند، با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر عهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) می باشد.

کلیه اعتبارات و امکانات دولتی مربوط به تعلیم و تربیت کودکان بدو تولد تا شش سال تمام که در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور و سایر دستگاهها قرار گرفته است، در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار می گیرد.

ماده3ـ در سطر اول ماده (3) قانون، عبارت «سیاستگذاری،» حذف و عبارت «و مرجع سیاستگذاری بر مدارس و مراکز موضوع این قانون، شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می شود» به انتهای ماده مزبور اضافه می شود. همچنین در این ماده و سایر مواد قانون، عنوان «شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی» به «شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» اصلاح می شود.

ماده4ـ ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

1ـ به بند (1) این ماده، هفت جزء به شرح زیر الحاق می شود و عنوان جزء «د» به «ص» تغییر می یابد.

د ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ذی ربط

ذ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ذی ربط

ر ـ رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

ز ـ رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

ژ ـ معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

س ـ رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش

ش ـ دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش آموزان مدارس غیردولتی به انتخاب انجمن (بدون حق رای)

2ـ در جزء «ث» بند (2) این ماده، عبارت «یکی از معاونان آموزشی» به عبارت «دو معاون آموزش ابتدایی و متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان» اصلاح و هفت جزء به بند مزبور، به شرح زیر الحاق می شود و عنوان اجزای «چ» و «ح» به «ژ» و «س» تغییر می یابد.

چ ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

ح ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

خ ـ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان

د ـ رییس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش استان

ذ ـ معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان

ر ـ رییس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان

ز ـ دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش آموزان مدارس غیردولتی استان به انتخاب انجمن (بدون حق رای)

ماده5 ـ در بند «چ» ماده (5) قانون عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در سطح ملی و استانی،» جایگزین عبارت «مراکز غیردولتی» می شود و یک بند به عنوان بند «د» به شرح زیر به ماده مزبور الحاق می شود:

د ـ در اجرای راهکار 19/3 فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظام مند رتبه بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به منظور شفاف سازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه های رقابت منطقی و علمی بین آنان بر اساس شاخصه های کیفیت آموزشی و پرورشی، برنامه درسی، نیروی انسانی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش

ماده6 ـ یک بند به عنوان بند «خ» به ماده (8) قانون و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده مزبور به شرح زیر الحاق می گردد:

خ ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تاسیس یا اکثریت اعضای متقاضیان)

تبصره4ـ وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونین ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه ای وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (به استثنای اعضای بدون حق رای در شورای نظارت مرکزی، استان، شهرستان و منطقه)، مدیران کل ستادی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه ای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در زمان تصدی سمت (پست) در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسوولیت یا نظارت خود و همچنین همسر و فرزند آنان، نمی توانند موسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (2) این قانون باشند.

افرادی که خود یا همسر یا فرزند آنان موسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند، در صورت تصدی یکی از سمتهای مذکور در این تبصره، مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آنان تا پایان دوره تصدی سمت، متوقف می شود. متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی (پس از گردش خزانه داری کل کشور) محکوم می گردد و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود. رییس و دبیر شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ، شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه در صورت تخلف از ضوابط این ماده مشمول مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 قرار می گیرند.

ماده7ـ یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون الحاق می گردد:

تبصره4ـ تسهیلات موضوع این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه و بیماری های فراگیر نیز می باشد.

ماده8 ـ در ماده (12) قانون بعد از عبارت «موسسان مدارس» عبارت «و مراکز آموزشی و پرورشی» اضافه می شود.

ماده9ـ در ماده (15) بعد از عبارت «شرایط منطقه ای» عبارت «و رتبه بندی سالانه مدارس» اضافه و در انتهای ماده مزبور عبارت «اعلام عمومی و اجرا می شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» و یک تبصره به آن ماده به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره ـ سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نباید در هیچ حالتی از چهل درصد (40%) شهریه مصوب (برنامه درسی رسمی) بیشتر باشد. دریافت شهریه بالاتر از این مبلغ مشمول مجازات های موضوع ماده (35) این قانون می باشد. شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مصادیق فوق برنامه را با رعایت قوانین مربوطه تعیین و ابلاغ نماید.

ماده10ـ متن زیر به ابتدای ماده (17) قانون اضافه می شود:

«به منظور دریافت وجوه درآمدی موضوع این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعم از اینکه موسس آنها حقیقی یا حقوقی باشد، شناسه ملی جهت افتتاح حساب به نام مدرسه یا مرکز اختصاص دهد.

تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند تمامی وجوه دریافتی و درآمدی موضوع این قانون را به حساب مذکور واریز نمایند و متخلفین از این امر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.»

ماده11ـ یک ماده به عنوان ماده (18 مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:

ماده18 مکرر ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی کلیه مدارس و مراکز موضوع ماده (2) این قانون را از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع ماده (13) این قانون، راه اندازی نماید و کلیه اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش آموزان، فضا و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تاسیس و راه اندازی، شاخصه های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمدها و هزینه های آنها، میزان پرداختی به کارکنان و معلمان و هر نوع تسهیلات و حمایت های دریافتی را به طور جامع، دقیق و شفاف در این سامانه ثبت نماید، به صورتی که برای هر نوع بررسی و ارزیابی، امکان دریافت اطلاعات جامع و کامل از طریق این سامانه برای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و مدیران آموزش و پرورش در سطوح منطقه، استان و کشور به صورت برخط فراهم شود و همچنین اولیای دانش آموزان همان مدرسه نیز بتوانند به اطلاعات مربوط به فضا و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تاسیس و راه اندازی، شاخصهای ارزیابی و میزان شهریه دریافتی با رعایت حریم خصوصی، دسترسی داشته باشند. عدم استقرار سامانه موضوع این ماده، موجب مجازات بالاترین مقام مسوول مطابق ماده (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) می شود و عدم ثبت اطلاعات مندرج در این ماده یا درج هرگونه اطلاعات غیرواقع توسط مدیر یا موسس، مشمول مجازات های موضوع ماده (35) این قانون می شود.

ماده12ـ یک تبصره به جزء (10) بند «الف» ماده (21) قانون، به شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره ـ در مدارس ابتدایی پسرانه که بیشتر کارکنان آنها زن باشند، استفاده از مدیر زن بلامانع است.

ماده13ـ در ماده (24) قانون، عبارت «صرفاً به عنوان مدیر مدرسه تا سقف سه سال متوالی یا متناوب و قابل تمدید فقط تا یک سال برای هر فرد» جایگزین عبارت «به عنوان مدیر و معاون» می شود.

ماده14ـ در ماده (25) قانون، قبل از کلمه «کارکنان» عبارت «معلمان و» در تمامی موارد، اضافه و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره2ـ موسسان (کارفرمایان) مهدهای کودک، پیش دبستانی ها، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند با رعایت ضوابط قانون تامین اجتماعی، فهرست اسامی و حق بیمه ماهانه مربیان، کارکنان و معلمان خود را مبتنی بر اشتغال تمام وقت و پاره وقت مندرج در تبصره ماده (26) این قانون، به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید تا سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بتوانند دسترسی برخط به سامانه مربوط به سوابق فهرست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان مذکور را داشته باشند.

ماده15 ـ یک تبصره به ماده (26) قانون به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره ـ ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیررسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، 30 ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز، 36 ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می شود.

ماده16ـ یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (31) قانون به شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی آن به (1) اصلاح می گردد:

تبصره2ـ تایید فنی، استحکام بنا و ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور و مورد تایید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور انجام می شود. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف پنج سال نسبت به اعمال ضوابط و استانداردهای فضا و تجهیزات مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود اعم از ملکی و استیجاری اقدام نماید.

ماده17ـ یک بند به عنوان بند «ث» به ماده (35) قانون به شرح زیر الحاق و عنوان بند «ث» فعلی و سایر بندهای آن متناسباً اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به این ماده الحاق می شود:

ث ـ جریمه نقدی موسس تا صددرصد (100%) شهریه (ابلاغی) کل دانش آموزان مدرسه در همان سال و دانش آموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی متناسب با مبلغ تخلف مالی یا میزان تخلف ارتکابی موسس

تبصره4ـ در صورت قطعیت مجازات بند «ث»، جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. معادل صددرصد (100%) وجوه مزبور در اختیار صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قرار می گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.

ماده18ـ یک تبصره به ماده (36) قانون، به شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره ـ شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مواردی که اعمال مجازات موجب اخلال در امر آموزش می شود مانند محرومیت دانش آموزان از تحصیل در حین سال تحصیلی، می تواند در خصوص تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات موسس یا مدیر، رای مقتضی را صادر نماید و همچنین می تواند در صورت اجرای مجازات، برای یک بار رای به توقف موقت مجازات دهد.

ماده19ـ متن ذیل به انتهای ماده (39) قانون اضافه می گردد:

همچنین قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده مصوب 1349/10/7 لغو می شود و عبارت «مهدهای کودک» از بند «ج» ماده (1) قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مصوب 1353/5/1 و جزء (8) بند «پ» ماده (57) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و جزء (1) ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 حذف می شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری که به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/12/23 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

پایان خبر انکو

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "انتشار قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی" هستید؟ با کلیک بر روی پزشکی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "انتشار قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی"، کلیک کنید.